Home

Brukande av falsk urkund lagen

Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, vilket framgår av ovannämnda paragraf. Detta leder oss in på brottet urkundsförfalskning i 14 kap 1 § BrB som stadgar att den som framställer falsk urkund och därigenom gör sig skyldig till urkundsförfalskning skall dömas till fängelse i högst två år

Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

 1. 52. (B 1077-10) I.M.K. mot Riksåklagaren angående brukande av falsk urkund. Målet gällde samma sak som målet i N 50 och avgjordes på samma sätt
 2. Brukande av osann urkund är ett brott enligt svensk lag. I brottsbalken 15 Kap. (Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga) 11 § föreskrivs: Lämnar någon i intyg eller annan urkund osann uppgift om vem han är eller om annat än egna angelägenheter eller upprättar någon för skens skull urkund rörande rättshandling, dömes, om åtgärden innebär fara.
 3. Brukande av falsk urkund är ett förfalskningsbrott som finns i BrB 14:10. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, t.ex en urkund, signatur eller ett märke. Två exempel på brukande är att man hänvisar till en falsk urkund som om den vore äkta eller använder falska sedlar som betalningsmedel. Missbruk av urkund berör sanningslöst användande av äkta urkunde
 4. Brukande av falskt urkund. Beskrivning saknas! Rättsfall 1. Brotten har ansetts vara av den arten att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl föreligger häremot. Påföljden har bestämts till två månaders fängelse. Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning
 5. NJA 2010 s. 358: Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansetts inte vara ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.; NJA 1983 s. 786: Fråga om påföljd, när utlänning brukat falskt pass för att ta sig in i Sverige
 6. 10 § Den som åberopar falsk urkund, bjuder ut eller saluför verk med falsk signatur, prånglar ut falsk sedel eller falskt mynt, använder falskt värde- eller kontrollmärke, åberopar falskt fast märke eller annars brukar något som förfalskats på ett sätt som anges i detta kapitel, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av det förfalskade som om han eller hon själv hade gjort förfalskningen
 7. Urkundsförfalskning är ett bedrägeri som innebär att man förfalskar en skriftlig handling (urkund) i syfte att begå ett brott.. Enligt svensk lag 14 kap. 1 § brottsbalken () döms den för urkundsförfalskning, som genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller på annat sätt, framställer falsk urkund.

Hovrätten anförde följande beträffande åtalet för brukande av falsk urkund. Av den skriftliga bevisningen är det styrkt att körkortet och identitetskortet är förfalskningar. Hovrätten gör inte några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort i fråga om att YB åberopat körkortet och identitetskortet p Brukande av osann urkund. Beskrivning saknas! Rättsfall 1. NJA 1991 s. 456: Det förhållandet att en dom i tvistemål innehållit oriktigt uttalande om ett sakförhållande har inte ansetts medföra att domen utgör en sådan osann urkund som avses i 15 kap 11 § 2 st BrB. Om lagen.nu

Brukande av falsk urkund - Straffrätt - Lawlin

En 17-årig pojke döms till ungdomstjänst för brukande av falsk urkund efter att på en restaurang i Kristinehamn ha visat upp en förvanskad legitimation. Hovrätten finner det dock inte styrkt att pojken själv orsakat förvanskningen och friar honom därför från åtalet om urkundsförfalskning urkunden äkta, om inte är urkunden falsk. Manipulationer med handlingar som inte är urkunder Vi har funnit att det finns behov av att, för vissa särskilt angelägna fall, straffbelägga brukande av en falsk elektronisk handling, även om handlingen inte uppnår urkundsstatus. Vi har därför föreslagit e

Urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund - Övriga

En läkare har dömts till villkorlig dom för brukande av falsk urkund. Enligt Mölndals tingsrätt ändrade han innehållet i två tjänsteintyg i samband med att han sökte jobb. Uppdaterad 12:1 Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Exempel på funktionellt skydd är all den vardagshänsyn som tas vid allt brukande och skog som sköts med åtgärder som aktivt främjar bevarandet av biologisk mångfald eller andra miljömål.; Dessutom är fem personer misstänkta för brukande av falsk urkund och i något fall bestickning Både tingsrätt och hovrätt bedömde innehavet som förberedelse till brukande av falsk urkund. I Svea hovrätts dom den 11 februari 2019, mål B 12001-18, hade falska pass och ID-kort innehavts tillsammans med en större mängd narkotika. Tingsrätten dömde för bl.a. förberedelse till brukande av falsk urkund Är innehav av falska handlingar straffbart?. Av kammaråklagaren H ANS R ANHOLM. Sedan gammalt har innehav av falska handlingar kunnat straffas som för beredelse till brukande av falsk urkund. Enligt en framväxande hovrätts praxis skulle detta dock vara omöjligt med hänsyn till principen om åtskill nad mellan hjälpmedel och brottsobjekt. Artikeln undersöker grunden för principen och. brukande av falsk urkund. För dig som är inloggad! Polisen bättre på att avslöja falska pass Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och hämta information från din.

NJA 2010 not 52 lagen

Många unga använder falska legitimationer för att framstå som äldre än vad de är, lånade av kompisar eller beställda på nätet. Men den som åker fast med en falsk legitimation hamnar i straffregistret i flera år Den som åberopar falsk urkund, bjuder ut eller saluför verk med falsk signatur, prånglar ut falsk sedel eller falskt mynt, använder falskt värde- eller kontrollmärke, åberopar falskt fast märke eller annars brukar något som förfalskats på ett sätt som anges i detta kapitel, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av det förfalskade som om han eller hon. Man, 39, medborgare i Kirgizistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brukande av falsk urkund och brott mot lagen om straff för finansiering av.

Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brukande av falsk urkund och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. - Man, 34, medborgare. Brukande av falsk urkund. Brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Man, 34 år, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet En kvinna döms nu av Varbergs tingsrätt för brukande av falsk urkund. Hon har lämnat ett fejkat examensbevis till personal på en förskola Kungsbacka kommun Tingsrätten dömer därför kvinnan till villkorlig dom för brukande av falsk urkund. Eftersom händelsen ligger ett par åt bakåt i tiden slipper hon böter. Tingsrätten anser att hon inte kan lastas för att det gått flera år sedan gärningen, och därför finns det skäl att inte förena den villkorliga domen med böter brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning Sal 2 må 2020-08-24 (dag 1/2) 09:15 - 16:30 Huvudförhandling B 3303-20 försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund m.m Sal 16 må 2020-08-24 13:00 - 13:10 Edgångssmtr K 3520-20 ansökan om konkurs Sal 7 må 2020-08-24 13:00 - 15:0

Brukande av osann urkund - Wikipedi

 1. aliserat, säger han till tidningen
 2. Dag Datum Förhandlingstid Typ av förhandling Målnummer Saken Sal 09:30 Huvudförhandling B 5179-20 brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Sal 7 må 19-okt 09:00 - 09:30 Konkursförhandling K 14159-20 Sal 33 11:00 Huvudförhandling B 4518-20 brukande av falsk urkund m m Sal 14 må 19-okt 09:00.
 3. - förvanskning av urkund - undertryckande av urkund - märkesförfalskning - brukande av falsk urkund . 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga - osant intygande - brukande av osann urkund - missbruk av urkund . 16 kap. Om brott mot allmän ordning - brott mot griftefrid - falsk larm - missbruk av larmanordnin
 4. Åklagaren har väckt åtal i Skaraborgs tingsrätt mot två personer som misstänks för brukande av falsk urkund. Båda fallen har inträffat i Mariestad. • I februari 2016 ska en 30-åring ha lämnat in ett falskt pass till Migrationsverkets mottagningsenhet på Drottninggatan
 5. Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning SOU 2007:92. Publicerad 28 som brukande av falsk elektronisk handling. En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51. 01 september 2020 · Rättsliga dokument,.
 6. brukande av falsk urkund. För dig som är inloggad! Polisen bättre på att avslöja falska pass För dig som är inloggad! Misstänks ha haft ett falskt pass Brott & blåljus Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att.
 7. / Brukande av falsk urkund. Hetast just nu. Läst; Kommenterat; Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt Avtalstvist hamnade i tingsrätten Så hittar du cancer i munnen Här är årets studenter 2020 Här är årets studenter genom tiderna Visa fler. blogg Mycket faller på.

Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och brukande

 1. Brukande av osann urkund och Brottsbalken · Se mer » Osant intygande. Osant intygande är en brottsrubricering i svenska Brottsbalken för handlingen att i skriftligt dokument eller intyg ge osanna uppgifter om egen eller annans identitet eller andra falska uppgifter i avtal och dylikt. Ny!!: Brukande av osann urkund och Osant intygande · Se.
 2. Fyra av personerna är efter beslut av åklagare anhållna på sannolika skäl misstänkta för brukande av falsk urkund. Den personen som inte längre är frihetsberövad är fortfarande misstänkt för brottet missbruk av urkund. Utredningarna fortsätter bland annat med att utreda personernas rätta identiteter, enligt polisen
 3. Kvinnan har nu blivit uppsagd från sin tjänst och Region Halland har anmält händelsen till polisen. En förundersökning gällande brukande av falsk urkund - ett brott enligt svensk lag som kan ge upp till två års fängelse - har inletts. Enligt polisen är det här ett ärende som sticker ut ur mängden
 4. Misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottlighet i vissa fall. Man, 30, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och brukande av falsk urkund
 5. Nu är han misstänkt för brukande av falsk urkund, något som han också erkänner, säger polisens förundersökningsledare Andreas Gabrielsson. Nekar till vissa brottsmisstankar

Brukande av falskt urkund lagen

Läkare fick villkorligt för förfalskning av tjänsteintyg. Publicerad: 30 Oktober 2008, 12:02. En läkare har dömts till villkorlig dom för brukande av falsk urkund. Enligt Mölndals tingsrätt ändrade han innehållet i två tjänsteintyg i samband med att han sökte jobb. Uppdaterad 12:1 Långa stunder av dagen ägnades också åt de olika chattkonversationer som männen haft, dels med varandra, dels med andra, och som åklagaren hävdar bevisar att de planerat ett dåd. När den 30-årige mannen skulle förhöras ville han först påpeka att det blivit fel i översättningen på flera ställen i förundersökningen

Falsk urkund lagen

 1. 1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453. 2 Senaste lydelse 2018:688. 5 3 Ärendet och dess beredning Den 15 november 2012 beslutade regeringen förvanskning av urkund, grov urkundsförfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, brukande av falsk urkund, osann eller vårdslös försäkran, osant intygande,.
 2. Korsord. A- Ö. Linköping 3:00 brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och brukande av falsk urkund.. Vad betyder och hur uttalas aktstycke. Aktstycke uttalas akt|stycke och är ett substantiv
 3. Att använda ett falskt körkort för att identifiera sig innebär brukande av falsk urkund. Foto: Jonas Ekströmer/TT. Ett förfalskat körkort kostar runt 10 000 kronor. Det som krävs är ett ifyllt internetformulär med personuppgifter och ett bifogat identitetsdokument, signatur och en bild
 4. För brukande av falsk urkund, två fall av olovlig körning samt fyra fall av ringa narkotikabrott har 22-åringen nu dömts till 50 dagsböter. Tillsammans med den del av rättegångskostnaderna 22-åringen ska betala och avgiften han ska erlägga till Brottsofferfonden rör det sig om utgifter på närmare 5 000 kronor
 5. Brukande av falsk urkund. Brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Man, 34 år, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Fortfarande häktad, åtalas för: Brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fal

Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brukande av falsk urkund och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Man, 34, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Han åtalas också för brukande av falskt urkund då han vid samma tillfälle visade upp ett falsk körkort när polisen stannade honom. Samtidigt ska polisen även ha funnit en kniv i mannens bil, vilket gör att han också är åtalad för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Man, 30, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och brukande av falsk urkund. Man, 39, medborgare i Kirgizistan, bosatt i Stockholmsområdet När den 30-årige mannen stannades av polis i Sösdala visade han upp ett körkort han köpt av en man i Kosovo för 500 euro. Nu har han dömts för brukande av falsk urkund. De har åtalats för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och brukande av falsk urkund. Även de tre som misstänks för förberedelse till terroristbrott har åtalats för det

Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962

Döms dock för brukande av falsk urkund Brå: Polisens metoder inte kunskapsbaserade Generellt finns inte särskilt mycket evidens DEBATT - av Dr. Thomas Voland, expert på tysk lag, EU-lag och internationell rätt och Michel Petite, tidigare legal rådgivare åt tre av Europakommissionens ordförande och specialist på EU-rätt,. Läs det senaste om brukande av falsk urkund, alla nyheter och reportage finns här på www.nkp.se Två män döms för brukande av falsk urkund - den ena fick fängelse, den andra fick dagsböter. 6 juli 1916 14:07 En 45-årig man har bott i Märsta trots att han efter en tidigare dom om. Mannen ville lämna Sverige och var på väg till Storbritannien. - Han är nu misstänkt för brukande av falsk urkund och är under utredning, säger polisen vid Arlanda

Det framgår även av polisutredningen att en av gärningsmännen tidigare ska ha förolämpat en transvestit med tillmälen på liknande sätt. 21-årige Hamod Suleyman folkbokfördes i Sverige 2016-12-27 och förekommer sedan tidigare i belastningsregistret för brukande av falsk urkund och bidragsbrott Trots att den makedonske långtradarchaufförens körkort och pass var förfalskade, friades han av... Makedonske chauffören döms för brukande av falsk urkund Annon Efter kontrollen misstänks bilisten, en man i 40-årsåldern, för drograttfylleri, brukande av falsk urkund och olovlig körning. Mannen medtas till polisstationen för provtagning. UPPDATERAD 13.57: Mannen är misstänkt för brukande av falsk urkund efter att ha visat upp, vad polisen tror, ett falskt körkort

Urkundsförfalskning - Wikipedi

 1. Brukande av osann urkund lagen
 2. Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
 3. brukande av falsk urkund - NW
 • Kanal 10 the house.
 • Olika och tecken.
 • Star anise.
 • Länsförsäkringar skadat bagage.
 • Lustige comic bilder fitness.
 • Renhållningsarbetare lediga jobb stockholm.
 • Köpa tobak på nätet.
 • Iphone symboler betydelse.
 • Havets näringskedja.
 • Suitsupply sweden.
 • Psykologisk coach lön.
 • Mercedes 6x6 specs.
 • Kanderade apelsinskal snabbt.
 • 9/11 orsaker.
 • Knölstruma stress.
 • Träna bort sadeltvång.
 • Transticket biljetter.
 • 125khz чип.
 • Polaris slingshot till salu.
 • Personal shopper trailer.
 • Bafög und unterhalt gleichzeitig.
 • Knivväska cervera.
 • Norrsken sverige 2018.
 • Bukspottkörtelcancer förlopp.
 • Hama högtalarkabel.
 • Språk linkedin.
 • Kaktustaggar i handen.
 • Bonde söker fru joacim rickling jenny.
 • Camaro ss 70.
 • Bevingade ord exempel.
 • Diaduplikator sony.
 • Barnradion farzad.
 • Radio veronika download.
 • Relationshoroskop.
 • Vad betyder akronym.
 • Musee d'orsay facts.
 • Hama högtalarkabel.
 • Ölands landskapsblomma.
 • Ström engelska.
 • Lumene hudkräm.
 • Insemination tvillingar.