Home

Diskriminering vid anställning

Diskriminering - Arbetsgivarverke

Att välja bort en gravid arbetssökande skulle ses som direkt diskriminering och är inte tillåtet. Inte heller ålder är en sådan saklig grund som kan beaktas vid statlig tjänstetillsättning. Att föreskriva en åldersgräns för anställning är därför inte tillåtet, inte heller att uttrycka önskemål om ålder vid annonsering Detta gäller vid anställning av personlig assistent när den som ska ta emot vården t.ex. inte vill bli tvättad eller klädd av en person av motsatt kön.En funktionshindrad har däremot inte rätt att ställa krav på att få slippa en personlig assistent med en viss etnisk tillhörighet Diskriminering är alltid förbjudet. Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort reglerna i kollektivavtal eller andra avtal

Regler om diskriminering i platsannonser - Arbetsförmedlinge

När det gäller diskriminering vid anställning- och befordringssituationer framgår det uttryckligen i 5 kap 1 § andra stycket DL att man inte har rätt till ekonomiskt skadestånd. Detta motiveras med att det inte finns någon adekvat ekonomisk förlust att gå miste om en anställning eftersom den arbetssökande antas kunna fortsätta med sin gamla anställning eller söka en ny anställning Diskriminering vid anställning på grund av etnisk tillhörighet. 2015-06-18 i Arbetsgivarens skyldigheter. FRÅGA Hej. Min vän sökte sommarjobb i en klädbutik i Stockholm. Han var på intervju och fick ett samtal någon vecka senare då dom frågade om han kunde jobba si och så tider 15 § Diskriminering är förbjuden. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt, samt; vid antagningsprövning till samt under fullgörande av annan motsvarande militär utbildning inom.

Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Definition. 2 § Med deltidsarbetande arbetstagare avses en arbetstagare vars normala arbetstid under en vecka eller en annan period kortare än ett år understiger arbetstiden. Provanställning är en osäker anställningsform. Läs mer om vad som gäller vid provanställning. Skydd mot diskriminering vid tidsbegränsade anställningar. Du som har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen Diskriminering genom bristande tillgänglighet är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Förbudet innebär att en arbetsgivare är skyldig att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning Dina rättigheter vid diskriminering. Vänd dig till dina lokala förtroendevalda eller till Sveriges Ingenjörers rådgivning för stöd och hjälp. Rätt att begära meriter. En arbetssökande som inte blivit uttagen till anställningsintervju eller inte erbjudits anställning har rätt att få skriftlig uppgift om vilken utbildning,.

Diskriminering - verksamt

 1. Offentlig anställning (LOA) Regler om bland annat bisysslor och arbetsmarknadskonflikter. Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Registerkontroll. Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinde
 2. ering vid anställning 42 4.2 Arbetsledning 44 4.2.1 Arbetsgivarens omplaceringsrätt 45 4.2.2 Arbetstagarens lydnadsplikt 4
 3. ering tittar man på två saker. Dels jämför man meriter mellan kandidater och dels tittar man på de sakliga förutsättningarna för arbetet. Alltså vad arbetsuppgifterna verkligen kräver och hur kandidaterna står sig i en jämförelse av meriter sinsemellan
 4. ering, trakasserier och kränkningar Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskri
 5. ering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar något av könen. Detta gäller vid anställning av personlig assistent när den som ska ta emot vården till exempel inte vill bli tvättad eller klädd av en person av motsatt kön
 6. ering av arbetssökande vid anställning. Jämställdhetslagen begränsar inte arbetsgivarens rätt att välja den person som hen anser lämpa sig bäst för en uppgift. Lagen strävar efter att förhindra att en arbetstagare omotiverat väljs på grund av kön så att en person som är mer meriterad förbigås

Anställningen avsåg en tillsvidareanställning på heltid. Detta talar för att det kan ställas större krav på tillgänglighetsåtgärder från arbetsgivarens sida. Eftersom det är fråga om en lektorsanställning med ett relativt stort antal undervisningstimmar, skulle högskolans årliga kostnader för tolktjänster i praktiken motsvara R.S:s lön före skatt, men utan. Det finns bara två slags anställningar: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Men det är mycket vanligare att prata om dem som fast jobb och visstid eller vikariat Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och medarbetare känna ett ansvar för att. Vidare ska vid beslut om statliga anställningar avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Sverige ska vara ett land där alla människor ska kunna leva i frihet utan att utsättas för diskriminering. Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering Projektet syftar till att undersöka mekanismer och processer för etnisk diskriminering vid anställning genom att analysera beslutsprocessen i en vinjettstudie med hjälp av eye-tracking i kombination med dialog och enkät

Diskriminering i samhället. Rätten att i allt väsentligt bli behandlad lika anses vara en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. [1] Bakgrunden är den humanistiska tanken att alla människor är lika värde, vilket uttrycks i deklarationens första artikel, Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Rekrytering kan ta mycket resurser, men ju mer strukturerad du är desto större är chansen att rekryteringen blir lyckad. För att lyckas behöver du gå igenom processen steg för steg. Här berättar vi om de olika stegen i en rekrytering Misstanke om diskriminering vid anställning (TAS 335/2019, utfärdat 16.4.2020) Manlig person A bad jämställdhetsombudsmannen utreda om stad X hade handlat på ett sätt som förbjuds i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986, nedan jämställdhetslagen) vid rekrytering, då han inte valts till en av de 13 lediganslagna uppgifterna som duuniagentti

Diskriminerad på jobbet? D

 1. ering, sexuella trakasserier och att anpassa arbetsförhållandena för samtliga anställda
 2. ering vid anställning (Andersson, 2011). Studien är experimentell med syftet att undersöka upplevelse av diskri
 3. ering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 4. ering vid anställning. 2:07
 5. ering av kvinnor.1 De stater som har anslutit sig till denna konvention (konventionsstaterna) urvalskriterier vid anställning; c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran
DO: Irrelevanta krav kan ses som etnisk diskriminering

(Vid anställning tills vidare ska uppsägningstiderna som gäller anges. Vid anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra anges. Vid provanställning ska prövotidens längd anges.) Begynnelselönen, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut Diskriminering av föräldralediga innebär att du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har rätt att inte bli missgynnad av din arbetsgivare enligt lag. Missgynnad i det här sammanhanget innebär att du i samband med föräldraledighet blir orättvist behandlad när det gäller frågor som lön, arbetsuppgifter, utbildning eller befordran med mera DO granskade i våras ett ärende där den jobbsökande var tvungen att fylla i sin nationalitet och sitt modersmål i sin ansökan.. Där kunde inte DO slå fast att man brutit mot lagen. Det finns också ett antal tidigare domar i Arbetsdomstolen där språkkrav vid anställningar tagits upp.. Där har domstolen dömt både till fördel och till nackdel för jobbsökaren Vid diskriminering används numera dock en bevislättnad för den som påstår sig ha blivit diskriminerad. Denna bevislättnad följer av en sedan länge etablerad princip i EU-rätten (se likabehandlingsdirektivet 2006/54/EG artikel 19.1). I den svenska diskrimineringslagen återfinns denna speciella bevisregel i 6 kap 3 §

Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (ILO:s konvention nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Discrimination (Employment and Occupation) Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 25 juni 1958.Konventionen förbjuder alla diskriminering vid anställd. Diskriminering vid rekrytering är förbjudet. Till tjänsteförhållanden ska man välja den mest meriterade sökanden, men till anställningsförhållanden kan man välja den som arbetsgivaren bedömer vara bäst lämpad. Lagstadgade bestämmelser om jämställdhet och lagstadgade förbud mot diskriminering begränsar dock arbetsgivarens rättigheter vid rekrytering

Diskriminering och missgynnande vid rekryterin

Diskriminering . Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, Särbehandling på arbetet och vid anställningar av personal är under vissa förutsättningar tillåten En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering. Här får du veta mer om hur detta går till Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, DUC 2015/796/10. Förebyggande arbete . • Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är e

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA , som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet. Tjänstepension , ITP och ITPK och sjukförsäkring, där arbetsgivaren betalar premien (avgiften) och du får marknadens bästa tjänstepension eftersom avgifterna är lägre än för privata pensionsförsäkringar Tidsbegränsade anställningar. Vid tidsbegränsade anställningar är anställningen begränsad i tiden genom anställningsavtalet. Det ska framgå i anställningsavtalet att det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Avtalet bör därför vara skriftligt. Allmän visstidsanställnin

Checklista för att undvika diskriminering vid rekryterin

Om din anställning; Vid diskriminering och trakasserier; This page in English. Ta emot anmälan av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. KTH ignorerar aldrig diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Utbildning om förbud mot diskriminering, youtube, öppnas i nytt fönster. Utbildning om förbud mot diskriminering (syntolkad), pdf, öppnas i nytt fönster. Detta är en film som introducerar de 7 diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Filmen är 6 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan. Refektionsfrågo Diskriminering är förbjudet i arbetslivet - också vid anställning. Även om en arbetsgivare kan välja att anställa den i sitt tycke lämpligaste personen begränsas arbetsgivarens rekryteringsrätt av diskrimineringsförbuden i lagstiftningen Utsatt för diskriminering eller trakasserier. Här finns en kortfattad beskrivning av hur du går tillväga om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Det finns en handläggningsordning som beskriver hur du ska agera om du får kännedom om att någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier 4 § LOA Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst om det inte finns särkilda skäl för annat. Det innebär för dig att även om du har längre anställningstid än vederbörande skall skickligheten avgöra vem som får anställningen

Förstudie framtida ekonomisystem | Medarbetarwebben

Video: Vad har en arbetssökande rätt till för skadestånd pga

Målet handlar om en dagbarnvårdare i en kommun i Danmark som blivit uppsagd efter 15 års anställning på grund av att han lider av kraftig övervikt, enligt hans fack. Något som förnekas av kommunen, även om den medger att mannens övervikt har diskuterats vid uppsägningen VID FÖREKOMST AV DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Diskrimineringslagen omfattar både utbildning och arbetsliv och gäller för sökande till en anställning, anställda, sökande till utbildning samt andra som deltar i universitetets utbildningar Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen? Den som diskriminerar någon på arbetsplatsen bryter mot diskrimineringslagen och kan tvingas betala diskrimineringsersättning. Du som arbetstagare, praktikant, inhyrd personal och arbetssökande skyddas av diskrimineringslagen

Diskriminering vid anställning på grund av etnisk

Diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }} För att kunna titta på webb-tv så behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare AD 2005 nr 126: En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga om en man av jugoslavisk härkomst blivit utsatt för etnisk diskriminering genom att han inte blev kallad till anställningsintervju. I målet är tvistigt vilket underlag som kommunen haft tillgång till för bedömningen av hans kvalifikationer

Professor Jens Häggström får utmärkelse | MedarbetarwebbenRåd och stöd i jobbetSpårväg till Ultuna | Medarbetarwebben

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering D

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Månsagårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och Medarbetare med anställning vid Månsagårdens förskola Uppföljning ska ske: vid hösttermins slut ansvarig: Förskolechef Therese Jangbo (ytterst),. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller dessutom enligt paragraf 22 i lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren kan vara skyldig att erbjuda en omplacering inom ramen för turordningen. I detta fall handlar det om en omplacering till följd av att arbetsuppgifterna försvinner eller förändras Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Om en arbetsgivare vid en anställning ställer höga krav på kunskaper i svenska kan det missgynna personer som har svenska som andraspråk

SLU Urban Futures tema: Urban Labs | Medarbetarwebben

Två lagar som vid sidan av diskrimineringslagen innehåller förbud mot missgynnande är lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning samt föräldraledighetslagen. En annan närliggande lagstiftning är arbetsmil Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning omfattar två olika typer av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering.. Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa mindre förmånliga lönevillkor eller andra. Jag har vid flera tillfällen sett platsannonser där man söker till en säkerhetsklassad tjänst och därför kräver svenskt medborgarskap, men att man även uttryckligen skriver att det inte får handla om dubbelt medborgarskap. Jag undrar om ett sådant krav har stöd i lagen. Enligt Försvarsmaktens handbok för säkerhetsprövning (HKV beteckning 10 440:58640, 2013) är dubbelt En tidsbegränsad anställning upphör vid slutdatum. Någon särskild uppsägning eller annan åtgärd behövs ej men arbetsgivaren är skyldig att lämna besked om att anställningen inte förlängs och varsla arbetstagarorganisationerna Det är även förbjudet att diskriminera den som gör en förfrågan om ett arbete, eller den som arbetar som inlånad eller inhyrd på arbetsplatsen. Detta förbud gäller i stort sett ifrån det att en arbetsgivare påbörjar rekryteringsprocessen, väljer ut personer till intervju, vid anställningen, och sedan när personen är anställd

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av

När anställningen avbröts var arbetstagaren inte heller längre gravid utan hade fött sitt barn. Detta innebar att den arbetssökande i målet hade utsatts för indirekt diskriminering vid tre tillfällen då hon sökt eller gjort förfrågningar om angiven visstidsanställning hos bemanningsföretaget Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering omfattar alla delar av ett arbete, exempelvis vid anställningsintervjuer, anställning, lönesättning och löneförhandling, beslut om arbetstider, befordran och arbetsvillkor för att täcka upp vid tillfälliga arbetsanhopningar. Av EU-domstolens domar kan slutsatsen dras att en intermittent anställning inte är en diskriminering av deltidsanställda enligt deltidsdirektivet, dock kan ett staplande av intermittenta anställningar vara diskriminering av visstidsanställda enligt visstidsdirektivet. ! Anställning; Anställning upphör Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier STUDENTER till utbildning eller anställning. I detta arbete utgår institutionen bland annat ifrån Stockholms Diskriminering är när en individ blir missgynnad och detta har samband med någon av de ova

En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga om en man av jugoslavisk härkomst blivit utsatt för etnisk diskriminering genom att han inte blev kallad till anställningsintervju. I målet är tvistigt vilket underlag som kommunen haft tillgång till för bedömningen av hans kvalifikationer Däremot kan inte vem som helst ställas till svars för att ha utsatt någon annan för diskriminering. En kollega som exempelvis förolämpar eller uttalar sig rasistiskt gentemot en annan medarbetare kan inte anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO, däremot kan det ge andra konsekvenser som arbetsgivaren beslutar, såsom att bli uppsagd på grund av personliga skäl Det är inte tal om diskriminering om det finns ett berättigat syfte med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 2.3 Åtgärder vid diskriminering Vid Örebro universitet tolereras inga former av diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund

Skyldig till direkt diskriminering enligt Arbetsdomstolen. Kvinnan har på grund av företagets agerande gått miste om en anställning vid företaget och har alltså blivit missgynnad. Detta missgynnande har samband med hennes etniska tillhörighet och företaget har missbedömt hennes förmåga att tala svenska Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men En tidsbegränsad anställning är - precis som namnet antyder - en anställning som pågår under en begränsad tid. Det finns regler som styr i vilka situationer som en arbetsgivare har rätt att teckna anställningsavtal om tidsbegränsad anställning. En arbetsgivare får teckna avtal om tidsbegränsad anställning endast vid

Anställningsformer Unione

Hur avskedar man en anställd? - Ledare

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarn

Avsluta anställning vid sjukersättning Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna på centrala HR-avdelningen ( hr-support@uf.ki.se ) och ansöka om sjukpension hos SPV samt skicka in beslutet om sjukersättning till ( hr-support@uf.ki.se ) Styrdokument: Åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Beslut RB 5/15 Dnr C2015/83 Ersätter Dnr C2010/347 Giltighetstid fr. o m 2015-02-02 2015-02 krav på viss språkkunskap för en anställning eller behörighet Domstolen konstaterar att de båda socionomerna förvisso haft lika arbete, men att det ändå inte handlar diskriminering. Enligt arbetsgivaren fick mannen högre lön vid anställningen för att han hade värdefull kompetens i en ny arbetsmetod som används vid utredningarna på Birkahemmet

Diskriminering - SK

Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Riktlinjer avseende diskriminering, eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 6. sexuell läggning: utbildningsanordnare samt personer med offentlig anställning Diskriminering Syfte: Att motverka diskriminering och främja likabehandling • Vid anställning, befordran/utbildning för befordran • Vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor Undantag: • Om berättigat av sakliga skäl 17 18 På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig

Diskriminering - sverigesingenjorer

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering. Startsida Fem områden Fyra steg Exempel Startsida; Fem löneskillnaderna vid anställning har varit små, men ju längre medarbetarna stannar desto större blir löneskillnaderna. Person 1. både när det kommer till ingångslöner och vid lönerevisioner Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är

Mentimeter | Medarbetarwebben

Lagar som rör anställningen - SK

Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbete Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Uddegårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och Ansvarig-/a för genomförande: medarbetare med anställning vid Uddegårdens förskola, under vägledning av förskolechef Therese Jangbo Uppföljning ska ske:.

Diskriminering pga. könsöverskridande identitet eller uttryc

Rektor har fastställt en handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Dokumentet innehåller bland annat råd till medarbetare och studenter som upplever sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta, och ska också fungera som stöd och vägledning för prefekter och chefer anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder, som förtjänst och skicklighet samt att skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Andra exempel är bestämmelser om jäv (se nedan under avsnittet Jäv) och diskriminering (prop. 2016/17:180 s. 60 och 290) Innehållsförteckning. 0.40 Föräldraledighetslagens skydd mot diskriminering. 1.50 Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet - missgynnande och sannolikt sambandmed föräldraledighet. 3.30 Missgynnandekriteriet vid föräldraledighet. 6.10 Sambandskriteriet vid föräldraledighet. 10.00 Arbetsgivarens bevisbörda - samband saknas. 14.40 Arbetsgivarens bevisbörda.

Rekrytering, Rekrytera rätt - Hur du rekryterar utan att

Innehållsförteckning. 0.45 Anställningsavtalets ram. 3.45 Arbetsskyldighet i ett anställningsavtal. 10.25 Olika typer av anställningsförmåner i en anställning. 15.05 Olika förändringar inom och utanför anställningsavtalets ram. 21.45 Tillämpliga lagar i de olika förändringssituationerna. 27.30 Särskilt om bastubadarprincipen. 31.30 Särskilt om uppsägningsförändrin Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Diskriminering Råd och Stöd Det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller vid uppsägning när du är timanställd, eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform. vilket ibland kallas för intermittent anställning Det är ett angeläget arbete att bryta alla former av diskriminering mot Vid sidan av detta visar forskningen att homosexuella personer diskrimineras när de söker efter anställning

 • Don quijote häst.
 • Japanskt bildkryss.
 • Loom tiere 3d.
 • Francois l'embrouille dvd streaming.
 • 17 månader utbrott.
 • Daily date email.
 • Landvetter parkering.
 • Deg pengar.
 • Roliga sätt att säga jag älskar dig.
 • Presentpåsar ikea.
 • Mason disick 2017.
 • Hits 2017 bok.
 • Debattinlägg om skolan.
 • Polisförordningen (1998:1558).
 • Knöltång wikipedia.
 • Choklad dessert i glas.
 • Konstutbildning utomlands.
 • Bretz ohlinda stuhl.
 • Abort i världen.
 • Bra byggare.
 • Fate apocrypha rider.
 • Magic the gathering kort säljes.
 • Stiga snöslunga reservdelar luleå.
 • Montreal sevärdheter.
 • Vackra bibelcitat.
 • Vad betyder välbärgade.
 • Kino central hackesche höfe.
 • Hus 1900 tal.
 • Simon stålenhag köpa.
 • Juldekorationer blommor.
 • Fiskaregatan 39 kalmar.
 • Brio race barnvagn.
 • Total drama new season.
 • Schulgottesdienste material.
 • Varför vill du bli polis.
 • Högerregeln.
 • Beemoo gåstol.
 • Ofta på flöjel.
 • Skol sm rubiks kub 2017.
 • Investera 100 000 i aktier.
 • 1 sockerbit hur många gram.